mobil.png Infolinka: +421 (0) 910 910 363

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I

1) Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok:

a) webovou stránkou elektronického obchodu sa rozumie webová stránka

http://www.e-zdravotnickepotreby.sk/, ktorú prevádzkuje predávajúci;

b) kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa uzavrieť

alebo uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky

elektronického obchodu;

c) kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim

a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu, ktorou sa

predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť

predávajúcemu kúpnu cenu za tovar. Kúpna zmluva musí obsahovať, popri

náležitostiach vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, nasledujúce

náležitosti:

i) opis a množstvo tovaru;

ii) výška kúpnej ceny za tovar;

iii) výška nákladov prepravy a doručenia tovaru;

iv) spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov prepravy a doručenia tovaru;

v) miesto a spôsob dodania tovaru kupujúcemu;

vi) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy

oprávnená konať za právnickú osobu, ak je kupujúcim právnická osoba.

d) predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť TUAL, s.r.o., so sídlom: Ul. 8 mája

492/11, 089 01 Svidník, IČO: 45 573 930, IČ DPH: SK2023045398, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele: Sro, vložka č. 23049/P;

e) tovarom sa rozumie zdravotnícka pomôcka, ktorú predávajúci ponúka alebo

ponúkal na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a ktorej

dodanie je predmetom kúpnej zmluvy.

Článok II

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.

2) Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto

všeobecných obchodných podmienok.

3) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky právne vzťahy s ním

súvisiace (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú právom

Slovenskej republiky; neprihliada sa pritom na kolízne ustanovenia slovenského

právneho poriadku.

4) Otázky neupravené v kúpnej zmluve, v týchto všeobecných obchodných

podmienkach, v záručnom a reklamačnom poriadku predávajúceho (článok XI) ani

v zásadách ochrany osobných údajov (článok XII) sa spravujú príslušnými

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných

v Slovenskej republike.

5) Ak kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov nestanovujú

inak, na prejednanie a rozhodnutie sporu z právneho vzťahu založeného kúpnou

zmluvou, ako aj zo všetkých právnych vzťahov s ním súvisiacich (vrátane

zodpovednostných právnych vzťahov), je daná právomoc súdov Slovenskej

republiky.

Článok III

1) Ak je kupujúcim spotrebiteľ (osoba, ktorá kupuje tovar pre osobnú potrebu alebo

pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, predovšetkým však nie na výkon

zamestnania, povolania alebo podnikania), vzťahujú sa na právny vzťah založený

kúpnou zmluvou ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa

týkajú „kupujúceho – spotrebiteľa“.

2) Ak je kupujúcim podnikateľ (§ 2 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení neskorších predpisov), pričom s prihliadnutím na všetky okolnosti je

zrejmé, že uzavretie kúpnej zmluvy sa týka jeho podnikateľskej činnosti, vzťahujú sa

na právny vzťah založený kúpnou zmluvou ustanovenia týchto všeobecných

obchodných podmienok, ktoré sa týkajú „kupujúceho – podnikateľa“.

3) Uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje za týkajúce sa podnikateľskej činnosti

kupujúceho najmä v prípade, ak v žiadosti o registráciu na webovej stránke

elektronického obchodu alebo v objednávke uvedie údaje, z ktorých vyplýva taký

záver (napr. ak uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty).

4) Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré výslovne

nerozlišujú medzi kupujúcim – spotrebiteľom a kupujúcim – podnikateľom, sa

rovnako uplatnia voči všetkým kupujúcim.

Článok IV

1) Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru na predaj prostredníctvom webovej

stránky elektronického obchodu a taká ponuka zakladá jeho povinnosť potvrdiť

objednávku kupujúceho – spotrebiteľa a uzavrieť s ním kúpnu zmluvu iba v prípade,

ak je tovar jednoznačne označený ako tovar, ktorý má predávajúci vo svojej

dispozícii a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja (napr. ak je

označený ako tovar „na sklade“), a iba po dobu, po ktorú má predávajúci príslušný

tovar takto vo svojej dispozícii; kupujúci – spotrebiteľ však berie na vedomie, že údaj

o dostupnosti tovaru na webovej stránke elektronického obchodu nemusí vždy

zodpovedať skutočnosti, najmä so zreteľom na čas potrebný na jej aktualizáciu.

2) Povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu vzniká až okamihom uzavretia

kúpnej zmluvy. Z dôvodu neprijatia alebo odmietnutia objednávky nemá kupujúci voči

predávajúcemu žiadne osobitné práva, predovšetkým mu neprislúcha právo

na náhradu škody.

3) Ponuka tovaru na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu

nemá právnu povahu návrhu na uzavretie kúpnej alebo akejkoľvek inej zmluvy,

verejného návrhu na uzavretie kúpnej alebo akejkoľvek inej zmluvy, obchodnej

verejnej súťaže ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s rovnakými alebo

obdobnými účinkami.

Článok V

1) Kúpna zmluva je uzavretá výlučne na základe nasledujúcich právnych úkonov:

a) objednávka zo strany kupujúceho;

b) potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

2) Objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy,

prejavom vôle kupujúceho smerujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorý je určený

predávajúcemu. Kupujúci objednáva tovar výlučne riadnym vyplnením a odoslaním

príslušného elektronického formulára na webovej stránke elektronického obchodu.

Vo formulári je povinný uviesť iba pravdivé údaje, inak zodpovedá za škodu

spôsobenú predávajúcemu.

3) Zmena údajov uvedených v objednávke je po odoslaní objednávky možná iba so

súhlasom predávajúceho.

4) Kupujúci je oprávnený zrušiť (stornovať) objednávku, a to aj bez udania dôvodu,

až do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o potvrdení objednávky.

Kupujúci zruší objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom, listom

alebo iným obdobne preukazným spôsobom; oznámenie o zrušení objednávky musí

byť doručené predávajúcemu ešte pred doručením potvrdenia objednávky

kupujúcemu.

5) Lehota, v ktorej môže predávajúci potvrdiť objednávku, je 30 dní odo dňa jej

odoslania kupujúcim; po jej uplynutí objednávka zaniká, ak sa zmluvné strany

nedohodnú inak.

6) Potvrdenie objednávky je záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy,

prejavom vôle predávajúceho, z ktorého vyplýva jeho súhlas s uzavretím kúpnej

zmluvy s kupujúcim, to však iba za predpokladu, že neobsahuje iné údaje o kúpnej

zmluve ako objednávka. Za potvrdenie objednávky sa však považuje aj také

potvrdenie, v ktorom sú uvedené údaje, ktoré neboli obsahom objednávky, ak také

údaje vyplývajú z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zo všeobecne

záväzných právnych predpisov.

7) Predávajúci potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom,

listom alebo iným obdobne preukazným spôsobom.

8) Predávajúci vždy doručí kupujúcemu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré

potvrdzuje zaevidovanie objednávky v príslušnom informačnom systéme

predávajúceho; také oznámenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.

Článok VI

1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.

2) Kupujúci zaplatí kúpnu cenu vo výške, ktorá je uvedená na webovej stránke

elektronického obchodu v okamihu odoslania objednávky, a spôsobom určeným

v kúpnej zmluve.

3) Ak sa má podľa kúpnej zmluvy kúpna cena zaplatiť prevodom v prospech

bankového účtu predávajúceho, kupujúci je povinný zaplatiť ju do troch pracovných

dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak sa má zaplatiť pri dodaní tovaru (dobierka), je

povinný zaplatiť ju najneskôr pri prevzatí tovaru.

4) Ak sa má podľa kúpnej zmluvy kúpna cena úplne alebo čiastočne zaplatiť

z verejného zdravotného poistenia kupujúceho (tovar na lekársky poukaz), kupujúci

je povinný doručiť predávajúcemu do siedmych dní po uzavretí kúpnej zmluvy

originál riadne vystaveného lekárskeho poukazu na príslušný tovar so všetkými

náležitosťami vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ide

o tovar iba čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia kupujúceho

a kúpna zmluva neurčuje inak, je kupujúci povinný doplatiť zostávajúcu časť kúpnej

ceny za tovar a náklady prepravy a doručenia tovaru do desiatich dní po uzavretí

kúpnej zmluvy.

5) Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa dodania tovaru, ak v rozpore s kúpnou

zmluvou nezaplatí kúpnu cenu za tovar.

6) Ak z dôvodu nie na strane predávajúceho vyžaduje obstaranie tovaru za účelom

jeho dodania kupujúcemu vynaloženie vyšších nákladov, než aké boli

predávajúcemu známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený

navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene kúpnej ceny, pričom až do jej

uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu; ak k takej

dohode nedôjde v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho

kupujúcemu, alebo ak kupujúci odmietne návrh dohody o zmene kúpnej ceny, je

každá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7)Pri objednaní produktu, ktorý je potrebné vyrábať na mieru zákazníka je potrebné uhradiť zálohu vo výške, ktorú stanoví predávajúci. Uhradením tejto zálohy dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k začatiu výroby produktu (zdravotnej pomôcky)
Nakoľko záloha predstavuje určité náklady na výrobu pomôcky, záloha nieje vrátna.

Článok VII

1) Predávajúci dodá tovar odoslaním tovaru na adresu na území Slovenskej

republiky, ktorá je určená v kúpnej zmluve. Je pritom povinný zabezpečiť prepravu

tovaru takým spôsobom, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality zasielaného tovaru

v súlade s požiadavkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady prepravy a doručenia tovaru

vo výške určenej v kúpnej zmluve, a to spolu s kúpnou cenou.

3) Kupujúci je povinný prevziať tovar.

4) Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci ho podľa vlastného, ničím

neobmedzeného rozhodnutia uschová vo svojej prevádzkarni, prípadne na inom

vhodnom mieste; je pritom oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov a

inej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikne. Ak tovar uschová vo svojej

prevádzkarni, je oprávnený požadovať od kupujúceho aj odmenu za úschovu vo

výške 20,- EUR bez DPH za každý aj začatý deň úschovy; úschova tovaru sa začína

dňom vrátenia neprevzatého tovaru predávajúcemu. Predávajúci vždy oznámi

kupujúcemu, kde je tovar uschovaný.

5) V prípade podľa predošlého odseku je kupujúci povinný osobne prevziať tovar do

14 dní po doručení oznámenia o jeho úschove, na mieste, kde je uschovaný, a to aj

v prípade, ak v kúpnej zmluve bolo dohodnuté jeho doručenie na iné miesto. Je

pritom povinný zaplatiť predávajúcemu, resp. osobe, u ktorej je tovar uschovaný,

kúpnu cenu za tovar, ak ešte nebola zaplatená, ako aj odmenu a náklady podľa

predošlého odseku, inak je predávajúci, resp. osoba, u ktorej je tovar uschovaný,

oprávnená odoprieť odovzdanie uschovaného tovaru.

6) Ak sa kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa odseku 5, je

predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. To isté platí v prípade, ak sa

predávajúci a kupujúci dohodnú na opätovnom doručení tovaru na určenú adresu

a kupujúci opätovne neprevezme tovar.

Článok VIII

1) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy.

Uvedená lehota sa však bez ďalšieho predlžuje o čas omeškania kupujúceho so

splnením povinnosti na zaplatenie kúpnej ceny za tovar (článok VI odsek 3 prvá veta)

alebo so splnením povinnosti na doručenie lekárskeho poukazu na príslušný tovar

(článok VI odsek 4).

2) Predávajúci sa môže v potvrdení objednávky zaviazať, najmä v nadväznosti na

údaje uvedené na webovej stránke elektronického obchodu, na dodanie tovaru

v kratšej lehote ako podľa odseku 1. Taká lehota je pre predávajúceho bez ďalšieho

záväzná, a to aj v prípade, ak v objednávke nie je určená žiadna alebo je určená iná

lehota na dodanie tovaru.

3) Ak kupujúci určí v objednávke lehotu na dodanie tovaru, je taká lehota pre obe

zmluvné strany záväzná iba v prípade, ak ju predávajúci potvrdí v potvrdení

objednávky; inak zmluvné strany bez ďalšieho zaväzuje lehota na dodanie tovaru

určená v súlade s odsekmi 1 alebo 2.

4) Ak predávajúci nie je schopný z dôvodu nie na jeho strane dodať kupujúcemu

tovar v lehote určenej podľa predošlých odsekov, je oprávnený navrhnúť kupujúcemu

uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty, pričom až do jej uzavretia sa odkladá

splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu; ak k takej dohode nedôjde v lehote

siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu, alebo ak kupujúci

odmietne návrh dohody o zmene dodacej lehoty, je každá zmluvná strana oprávnená

odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok IX

1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov upravených

v záručnom a reklamačnom poriadku predávajúceho (článok XI). Kupujúci –

spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14

dní odo dňa prevzatia tovaru, môže tak však urobiť aj pred začatím plynutia tejto

lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená

osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru (ak sú tovary objednané v jednej

objednávke dodané oddelene, prevzatím posledného tovaru, ak tovar pozostáva

z viacerých dielov alebo kusov, prevzatím posledného dielu alebo kusu, ak sa tovar

dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, prevzatím prvého dodaného

tovaru).

2) Kupujúci, s výnimkou kupujúceho – podnikateľa, je oprávnený odstúpiť od kúpnej

zmluvy aj v prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého

v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo

z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo

tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj z iných dôvodov

uvedených v záväzných právnych predpisoch upravujúcich práva a povinnosti

spotrebiteľov a predávajúcich.

3) Kupujúci – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci

dostane do omeškania s dodaním tovaru a nedodá ho ani v primeranej dodatočnej

lehote určenej kupujúcim – podnikateľom. Nie je však oprávnený odstúpiť od kúpnej

zmluvy po doručení oznámenia predávajúceho, že tovar bol odoslaný na adresu

určenú v kúpnej zmluve.

4) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny;

b) ak z dôvodu nie na jeho strane nie je schopný dodať tovar, najmä ak sa tovar

prestal vyrábať alebo je dlhodobo nedostupný;

c) ak by dodaním tovaru porušil povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného

právneho predpisu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci.

5) Ak sa dôvod na odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy týka iba niektorého

tovaru, ktorý je v nej určený, je povinný najprv navrhnúť kupujúcemu uzavretie

dohody, ktorou sa rozsah kúpnej zmluvy zúži na zostávajúci tovar, pričom až do jej

uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu. Kupujúci má

v takom prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako celku. Ak však v lehote

siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu kupujúci neodstúpi od

kúpnej zmluvy, predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy iba čiastočne, v rozsahu

tovaru, ktorého sa týka dôvod na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ustanovenie tohto

odseku sa nepoužije v prípade dôvodu na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je

uvedený v odseku 4 písm. a), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6) Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť vždy doručené druhej

zmluvnej strane, a to prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom alebo listom.

Kupujúci – spotrebiteľ môže na oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy využiť aj

formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete TU.

7) Najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak z dohody

zmluvných strán ani z povahy veci nevyplýva inak:

a) predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,

dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to spôsobom, aký použil

kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak. Predávajúci

vráti kupujúcemu – podnikateľovi zaplatenú kúpnu cenu, a to prevodom v prospech

bankového účtu, z ktorého bola zaplatená, v ostatných prípadoch prevodom

v prospech bankového účtu určeného kupujúcim alebo v hotovosti v prevádzkarni

predávajúceho na adrese: TUAL, s.r.o., Ul. 8 mája 492/11, 089 01 Svidník k rukám

kupujúceho, resp., ak je kupujúcim právnická osoba, k rukám fyzickej osoby určenej

v kúpnej zmluve, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať

za takú právnickú osobu, v posledných dvoch prípadoch po preverení jej

identifikačných údajov na základe občianskeho preukazu alebo iného obdobne

preukazného dokladu. Ak k odstúpeniu kupujúceho - podnikateľa od kúpnej zmluvy

došlo z dôvodu na strane predávajúceho, predávajúci mu rovnakým spôsobom

a v rovnakej lehote vráti aj zaplatené náklady prepravy a doručenia tovaru.

Predávajúci však nemá povinnosť podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar

doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu;

b) kupujúci vráti predávajúcemu prevzatý tovar v stave, v akom ho prevzal,

v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom.

Kupujúci vráti tovar jeho osobným odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho na

adrese: TUAL, s.r.o., Ul. 8 mája 492/11, 089 01 Svidník alebo jeho doručením na

uvedenú adresu prevádzkarne, pričom je povinný zabaliť tovar spôsobom potrebným

na jeho uchovanie a ochranu. Kupujúci má právo na náhradu nákladov vrátenia

tovaru, iba ak odstúpil od kúpnej zmluvy z dôvodu na strane predávajúceho.

8) Rovnaké účinky ako oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy má bez

ďalšieho:

a) ak kupujúci vráti tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane

všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom, jeho osobným odovzdaním

v prevádzkarni predávajúceho na adrese: TUAL, s.r.o., Ul. 8 mája 492/11, 089 01

Svidník, pričom zároveň uvedie dôvod, ktorý ho podľa tohto článku oprávňuje na

odstúpenie od kúpnej zmluvy; alebo

b) ak kupujúci vráti tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane

všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom, jeho doručením na adresu

prevádzkarne predávajúceho: TUAL, s.r.o., Ul. 8 mája 492/11, 089 01 Svidník, spolu

s písomnou informáciou o dôvode, ktorý ho podľa tohto článku oprávňuje na

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9) V prípade podľa odseku 8 písm. a) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu

zaplatenú kúpnu cenu za tovar a zaplatené náklady prepravy a doručenia tovaru

v hotovosti k rukám kupujúceho, resp., ak je kupujúcim právnická osoba, k rukám

fyzickej osoby určenej v kúpnej zmluve, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej

zmluvy oprávnená konať za takú právnickú osobu, a to pri prevzatí vráteného tovaru,

ak kupujúci nežiada iný spôsob vrátenia platby, na aký by inak podľa bodu 7 tohto

článku mal nárok. V prípade podľa odseku 8 písm. b) je predávajúci povinný vrátiť

kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar a zaplatené náklady prepravy

a doručenia tovaru prevodom v prospech bankového účtu, z ktorého boli zaplatené,

inak prevodom v prospech bankového účtu určeného kupujúcim, v lehote 15 dní odo

dňa vrátenia tovaru kupujúcim.

Článok X

1) Kupujúci, s výnimkou kupujúceho – podnikateľa, nadobúda vlastnícke právo

k tovaru okamihom jeho prevzatia.

2) Kupujúci – podnikateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho

prevzatia, resp. okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar, podľa toho, ktorá

skutočnosť nastane neskôr.

3) Nebezpečenstvo škody na tovare, vrátane náhodnej škody, prechádza na

kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, resp. okamihom, keď sa dostane do

omeškania s prevzatím tovaru.

Článok XI

1) Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií upravuje

osobitný dokument – záručný a reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý tvorí

neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a nachádza sa na webovej stránke

elektronického obchodu.

Článok XII

1) Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete súhlas s evidenciou a

spracovaním osobných údajov podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračné číslo

vydané  ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ

REPUBLIKY pre prevadzkovateľa TUAL, s.r.o. : 201407837.

Článok XIII

1) Doručovacie údaje predávajúceho:

doručovacia adresa: TUAL, s.r.o., Ul. 8 mája 492/11, 089 01 Svidník

telefaxové číslo: +421(0)54 479 58 10

adresa elektronickej pošty: info@e-zdravotnickepotreby.sk

2) Doručovacími údajmi kupujúceho sú každá a ktorákoľvek adresa, telefaxové číslo

a adresa elektronickej pošty, ktorú kupujúci uvedie v žiadosti o registráciu na

webovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke.

3) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, vrátane

sťažností kupujúceho, sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta podľa odsekov 1

a 2, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi

druhej zmluvnej strane; v prípade predávajúceho postačuje oznámenie

prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu. Ak sa takto odoslaná

písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom,

keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju

adresát nevyzdvihol.

4) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, vrátane

sťažností kupujúceho, sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného

odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym

orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe

nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe

vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá

dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

5) Písomnosti týkajúce sa kúpnej zmluvy, vrátane sťažností kupujúceho, sa môžu

zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. e-

mailové adresy podľa odsekov 1 a 2. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť

považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos

písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo

prečítanie e-mailovej správy adresátom.

Článok XIV

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.

júna 2012

2) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými

podmienkami v znení aktuálnom v okamihu odoslania objednávky predávajúcemu

(článok II odsek 1). Na webovej stránke elektronického obchodu sa vždy nachádzajú

všeobecné obchodné podmienky v najaktuálnejšom znení. Predávajúci zašle

kupujúcemu na jeho žiadosť znenie všeobecných obchodných podmienok, ktoré bolo

aktuálne v čase odoslania jeho objednávky.

baner-1-12.png b2.png b3.png b4-v2.png

 

Facebook

Blog

zdravy_spanok.jpg

5 tipov na zdravý spánok

29.11.2016

Spánok je nevyhnutnou súčasťou ľudského života a jeho zanedbávanie vedie k zdravotným problémom, ktoré môžu vyústiť aj do niečoho vážnejšieho. Zdravý spánok je teda dôležitosťou, ktorú netreba zanedbávať. Ak máte pocit, že nie je taký, aký by ste...

defibrilator.2.jpg

Záchrana života – každý z nás to dokáže

22.09.2016

Je možné zachrániť ľudský život bez toho aby som vedel ako presne postupovať pri náhlej zástave srdca? Je možné aby som to dokázal bez akejkoľvek informovanosti a všeobecných znalostí na túto krízovú situáciu? Defibrilátor, prístroj s pomocou ktorého je...

jarna-ocist.jpg

Jarná očista!!

10.04.2016

Jarná očista!! Bol tu čas pokojných sviatkov strávených v kruhu rodiny, veľkonočný čas, čas pripomínania si zmŕtvychvstanie spasiteľa. Ale vo väčšine prípadov čas sviatkov bohatých na výdatné a organizmus zaťažujúce jedlá. Pečeň a obličky zohrávajú...

Potrebujete poradiť?

Sme online, volajte alebo píšte
 

phone.png    0910 910 363

e-mail : info@e-zdravotnickepotreby.sk

 

time.png    PO - PI: 08:00 - 17:00