mobil.png Infolinka: +421 (0) 910 910 363

Reklamácie

ZÁRUČNÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

prvá časť

úvodné ustanovenia

Článok I

1)       Na účely tohto záručného a reklamačného poriadku:

a)       webovou stránkou elektronického obchodu sa rozumie webová stránka

http://www.e-zdravotnickepotreby.sk/, ktorú prevádzkuje predávajúci;

b)      kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu

zmluvu s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu;

c)       kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a

kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu, ktorou sa

predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť

predávajúcemu kúpnu cenu za tovar;

d)      predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť TUAL, s.r.o., so sídlom: Ul. 8

mája 492/11, 089 01 Svidník, IČO: 45 573 930, IČ DPH: SK2023045398, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele: Sro, vložka č. 23049/P;

e)      tovarom sa rozumie zdravotnícka pomôcka, ktorú predávajúci ponúka alebo

ponúkal na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a ktorej

dodanie je predmetom kúpnej zmluvy.

Článok II

1)       Tento záručný a reklamačný poriadok upravuje otázky týkajúce sa

zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru. Tvorí neoddeliteľnú

súčasť kúpnej zmluvy a zmluvné strany zaväzuje od okamihu jej uzavretia.

2)       Ak je kupujúcim spotrebiteľ (osoba, ktorá kupuje tovar pre osobnú potrebu

alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, predovšetkým však nie na výkon

zamestnania, povolania alebo podnikania), použijú sa ustanovenia prvej, druhej

a štvrtej časti tohto záručného a reklamačného poriadku.

3)       Ak je kupujúcim podnikateľ (§ 2 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení neskorších predpisov), pričom s prihliadnutím na všetky okolnosti je

zrejmé, že uzavretie kúpnej zmluvy sa týka jeho podnikateľskej činnosti, použijú sa

ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto záručného a reklamačného poriadku.

Uzavretie kúpnej zmluvy sa pritom považuje za týkajúce sa podnikateľskej činnosti

kupujúceho najmä v prípade, ak v žiadosti o registráciu na webovej stránke

elektronického obchodu alebo v objednávke tovaru uvedie údaje, z ktorých vyplýva

taký záver (napr. ak uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty).

4)      Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami tohto

záručného a reklamačného poriadku.

5)       Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru,

ktoré neupravuje tento záručný a reklamačný poriadok, sa spravujú príslušnými

ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok, inak príslušnými

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných

v Slovenskej republike.

Článok III

1)       Doručovacie údaje predávajúceho v otázkach týkajúcich sa zodpovednosti za

vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru:

reklamačná adresa: TUAL, s.r.o., Ul. 8 mája 492/11, 089 01 Svidník

telefaxové číslo: +421(0)54 479 58 10

adresa elektronickej pošty: info@e-zdravotnickepotreby.sk

2)       Doručovacími údajmi kupujúceho v otázkach týkajúcich sa zodpovednosti za

vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru sú každá a ktorákoľvek adresa, telefaxové

číslo a adresa elektronickej pošty, ktorú kupujúci uvedie v žiadosti o registráciu na

webovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke tovaru.

3)       Písomnosti a veci (vrátane tovaru) týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru,

záruky a reklamácií tovaru sa zasielajú na reklamačnú adresu predávajúceho podľa

odseku 1, na doručovaciu adresu kupujúceho podľa odseku 2, resp. na inú adresu,

ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane;

v prípade predávajúceho postačuje oznámenie prostredníctvom webovej stránky

elektronického obchodu. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi

ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie,

resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

4)      Písomnosti a veci (vrátane tovaru) týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru,

záruky a reklamácií tovaru sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného

odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v prevádzkarni na

reklamačnej adrese určenej v odseku 1, ktorá o sebe vyhlási, že je zamestnancom

povereným vybavovať reklamácie, ak kupujúci nemá dôvod pochybovať o takom

vyhlásení.

5)       Písomnosti týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií

tovaru sa môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové

čísla, resp. e-mailové adresy podľa odsekov 1 a 2. Odosielateľ môže takto odoslanú

písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí

prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo

prečítanie e-mailovej správy adresátom.

Článok IV

1)       Kupujúci je vždy povinný dodržiavať povinnosti, požiadavky a podmienky

stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, návodom na obsluhu tovaru

a záručným listom tovaru, ktoré sa týkajú tovaru, jeho inštalácie a užívania.

2)       Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr, najneskôr do

piatich dní po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

3)       Kupujúci je povinný reklamovať tovar bezodkladne, najneskôr do siedmych dní

po zistení jeho vád.

druhá časť

záručný a reklamačný poriadok pre kupujúceho – spotrebiteľa

Článok V

1)       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

2)       Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v

záručnej dobe.

Článok VI

1)       Záručná doba je 24 mesiacov, ak kúpna zmluva, všeobecne záväzný právny

predpis, záručný list tovaru alebo informácia na webovej stránke elektronického

obchodu neurčujú dlhšiu záručnú dobu. Ak však dlhšiu záručnú dobu určuje záručný

list tovaru, ktorého pôvodcom nie je predávajúci, ale výrobca tovaru, jeho dodávateľ

alebo iná osoba, od ktorej ho predávajúci obstaral, platí táto dlhšia záručná doba

(nad 24 mesiacov) iba po dobu, po ktorú môže uplatniť práva zo záruky tovaru

predávajúci.

2)       Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3)       Doba od uplatnenia reklamácie tovaru až do doby, keď kupujúci bol po

skončení opravy povinný prevziať tovar, sa do záručnej doby nepočíta.

4)      Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia

nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá

záruka.

Článok VII

1)       Predávajúci nezodpovedá:

a)       za bežné opotrebovanie tovaru, najmä s ohľadom na jeho životnosť;

b)     za vady tovaru, na ktoré predávajúci preukázateľne upozornil kupujúceho

v kúpnej zmluve alebo v ponuke tovaru na webovej stránke elektronického obchodu;

c)       za vady tovaru, ktoré spôsobí iná osoba ako predávajúci a osoba,

prostredníctvom ktorej dodáva tovar, mechanickým poškodením, neodbornou

inštaláciou, neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou, zanedbaním bežnej alebo

vyžadovanej starostlivosti;

d)      za vady tovaru, ktoré sú spôsobené jeho užívaním v nevhodných podmienkach;

e)      za vady tovaru, ktoré sú spôsobené zásahom prírodných síl, živelnou alebo

inou vonkajšou udalosťou;

f)        za vady tovaru, ktoré spôsobí iná osoba ako predávajúci a osoba,

prostredníctvom ktorej dodáva tovar, porušením povinností, požiadaviek

a podmienok určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré sa

vzťahujú na tovar, v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru;

g)      za vady tovaru v iných prípadoch upravených vo všeobecne záväzných

právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tovar, v návode na obsluhu tovaru

alebo v záručnom liste tovaru.

Článok VIII

1)       Reklamácia tovaru sa považuje za uplatnenú kupujúcim okamihom splnenia

oboch nasledujúcich podmienok:

a)       kupujúci reklamuje tovar u predávajúceho, a to osobne v prevádzkarni

predávajúceho na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1, alebo

prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom alebo listom. Reklamácia musí

obsahovať popis vady tovaru a jej vonkajších prejavov;

b)      kupujúci osobne odovzdá tovar v prevádzkarni predávajúceho na reklamačnej

adrese určenej v článku III odsek 1 alebo ho doručí na adresu tejto prevádzkarne,

v oboch prípadoch spolu s originálom záručného listu tovaru a aspoň kópiou dokladu

preukazujúceho kúpu tovaru u predávajúceho, pričom je povinný zabaliť tovar

spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2)       Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby v jeho prevádzkarni na reklamačnej

adrese určenej v článku III odsek 1 bol počas celej prevádzkovej doby prítomný

zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení

reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

3)       Kupujúci má v prípade oprávnenej reklamácie voči predávajúcemu právo na

náhradu účelných a preukázateľných nákladov, ktoré mu vzniknú podľa odseku 1

písm. b).

4)      Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že podmienka podľa odseku 1 písm. b) sa

splní ohliadkou tovaru na mieste, kde sa nachádza, predávajúcim alebo ním určenou

osobou.

5)       Ak je v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru určená iná

osoba na opravu, ako je predávajúci, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste

pre kupujúceho bližšom, kupujúci vykoná úkony podľa odseku 1 voči takej inej

osobe. Aj v takom prípade môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho, predávajúci

má však voči nemu právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku

nutnosti doručenia tovaru osobe určenej na jeho opravu.

Článok IX

1)       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru ihneď, v zložitých prípadoch

do troch pracovných dní po jej uplatnení. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas

potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať

dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia; po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo

odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.

2)       Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy,

môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného

posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho

vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s

odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu

odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní

odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12

mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie sa

musí uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar

zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením

preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.

Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia

reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno

zamietnuť.

3)       Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr

do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.

4)      V prípade oprávnenej reklamácie, ak dôjde k oprave alebo k výmene tovaru,

predávajúci doručí kupujúcemu opravený alebo nový tovar rovnakým spôsobom,

akým bol pôvodne dodaný tovar na základe kúpnej zmluvy; predávajúci však vždy

znáša všetky náklady s tým spojené. V ostatných otázkach sa použije ustanovenie

článku VII všeobecných obchodných podmienok.

5)       V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný osobne prevziať tovar

do troch pracovných dní po doručení dokladu podľa odseku 3, a to v prevádzkarni

predávajúceho na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1 alebo

v prevádzkarni osoby určenej na opravu tovaru, vždy podľa určenia predávajúceho.

Ak sa kupujúci dostane do omeškania so splnením uvedenej povinnosti, predávajúci

podľa vlastného, ničím neobmedzeného rozhodnutia uschová tovar vo svojej

prevádzkarni, prípadne na inom vhodnom mieste; je pritom oprávnený požadovať

od kupujúceho náhradu nákladov a inej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného

vznikne. Ak tovar uschová vo svojej prevádzkarni, je oprávnený požadovať

od kupujúceho aj odmenu za úschovu vo výške 20,- EUR bez DPH za každý aj

začatý deň úschovy. Predávajúci vždy oznámi kupujúcemu, kde je tovar uschovaný.

Kupujúci je následne povinný osobne prevziať tovar do 14 dní po doručení

oznámenia o jeho úschove, na mieste, kde je uschovaný; je pritom povinný zaplatiť

predávajúcemu odmenu a náklady podľa tohto odseku, inak je predávajúci

oprávnený odoprieť odovzdanie uschovaného tovaru. Ak si kupujúci neprevezme

tovar ani v lehote podľa predošlej vety, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej

zmluvy.

Článok X

1)       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,

včas a riadne odstránená.

2)       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak

sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú

neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3)       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za

bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4)      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol

riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce

o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po

oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5)       Ak ide o iné neodstrániteľné vady ako podľa odseku 4, má kupujúci právo na

primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

6)      Do siedmych dní odo dňa prevzatia tovaru je kupujúci oprávnený odstúpiť od

kúpnej zmluvy, aj keď nie sú splnené podmienky podľa odseku 4, ak zásielka

obsahuje:

a)       poškodený tovar,

b)      iný počet balenia tovaru, ako bol objednaný,

c)       tovar po dátume exspirácie,

d)      tovar, ktorý nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e)      tovar bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom

jazyku.

Článok XI

1)       Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie

je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa

domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť podľa

predošlej vety odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej

odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so

sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (http://www.soi.sk), resp.

iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov

alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej

republiky (zoznam je dostupný na stránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-

subjektov-alternativneho- riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s). Kupujúci má

právo vybrať si, na ktorý so subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

sa obráti. Kupujúci má právo na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho

sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

tretia časť

záručný a reklamačný poriadok pre kupujúceho – podnikateľa

Článok XII

1)       Predávajúci zodpovedá za vady, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza

nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po

tomto čase.

2)       Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v

záručnej dobe (záruka).

Článok XIII

1)       Záručná doba je šesť mesiacov, ak kúpna zmluva alebo informácia na webovej

stránke elektronického obchodu neurčujú inú záručnú dobu. Záručná doba podľa

predošlej vety sa však bez ďalšieho predlžuje o dobu, po ktorú môže predávajúci

uplatniť práva zo záruky tovaru voči osobe, od ktorej ho obstaral.

2)       Záručná doba začína plynúť od okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo

škody na tovare na kupujúceho.

3)       Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre

jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Článok XIV

1)       Predávajúci nezodpovedá:

a)       za bežné opotrebovanie tovaru, najmä s ohľadom na jeho životnosť;

b)      za vady tovaru, na ktoré predávajúci preukázateľne upozornil kupujúceho v

kúpnej zmluve alebo v ponuke tovaru na webovej stránke elektronického obchodu;

c)       za vady tovaru, ktoré spôsobí iná osoba ako predávajúci a osoba,

prostredníctvom ktorej dodáva tovar, mechanickým poškodením, neodbornou

inštaláciou, neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou, zanedbaním bežnej alebo

vyžadovanej starostlivosti;

d)      za vady tovaru, ktoré sú spôsobené jeho užívaním v nevhodných podmienkach;

e)      za vady tovaru, ktoré sú spôsobené zásahom prírodných síl, živelnou alebo

inou vonkajšou udalosťou;

f)        za vady tovaru, ktoré spôsobí iná osoba ako predávajúci a osoba,

prostredníctvom ktorej dodáva tovar, porušením povinností, požiadaviek

a podmienok určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré sa

vzťahujú na tovar, v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru;

g)      za vady tovaru v iných prípadoch upravených vo všeobecne záväzných

právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tovar, v návode na obsluhu tovaru

alebo v záručnom liste tovaru.

Článok XV

1)       Ak kupujúci neprezrie tovar ani nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu

nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto

prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu

nebezpečenstva škody na tovare. Ustanovenie článku XVI odsek 1 tým nie je

dotknuté.

Článok XVI

1)       Reklamácia tovaru sa považuje za uplatnenú kupujúcim okamihom splnenia

oboch nasledujúcich podmienok:

a)       kupujúci reklamuje tovar u predávajúceho, a to osobne v prevádzkarni

predávajúceho na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1, alebo

prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom alebo listom. Reklamácia musí

obsahovať popis vady tovaru a jej vonkajších prejavov;

b)      kupujúci osobne odovzdá tovar v prevádzkarni predávajúceho na reklamačnej

adrese určenej v článku III odsek 1 alebo ho doručí na adresu tejto prevádzkarne,

v oboch prípadoch spolu s originálom záručného listu tovaru a aspoň kópiou dokladu

preukazujúceho kúpu tovaru u predávajúceho, pričom je povinný zabaliť tovar

spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2)       Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby v jeho prevádzkarni na reklamačnej

adrese určenej v článku III odsek 1 bol počas celej prevádzkovej doby prítomný

zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení

reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

3)       Kupujúci má v prípade oprávnenej reklamácie voči predávajúcemu právo na

náhradu účelných a preukázateľných nákladov, ktoré mu vzniknú podľa odseku 1

písm. b).

4)      Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že podmienka podľa odseku 1 písm. b) sa

splní ohliadkou tovaru na mieste, kde sa nachádza, predávajúcim alebo ním určenou

osobou.

5)       Ak je v návode na obsluhu tovaru alebo v záručnom liste tovaru určená iná

osoba na opravu, ako je predávajúci, kupujúci vykoná úkony podľa odseku 1 voči

takej inej osobe. Voči predávajúcemu môže v takom prípade uplatniť reklamáciu iba

s jeho súhlasom; ak sa tak stane, predávajúci má voči kupujúcemu právo na náhradu

nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku doručenia tovaru osobe určenej na jeho

opravu.

Článok XVII

1)       Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, práva kupujúceho z vád

tovaru zanikajú, ak neuplatní reklamáciu tovaru do siedmych dní po tom, čo

a)       kupujúci vady zistil;

b)      kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke,

ktorú je povinný uskutočniť podľa článku IV odsek 2; alebo

c)       sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr

však do 30 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje

záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

2)       Ustanovenie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov sa nepoužije.

Článok XVIII

1)       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v primeranej lehote s prihliadnutím

na povahu tovaru a jeho vady.

2)       Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.

3)       V prípade oprávnenej reklamácie, ak dôjde k oprave alebo k dodaniu

náhradného tovaru, predávajúci doručí kupujúcemu opravený alebo náhradný tovar

rovnakým spôsobom, akým bol pôvodne dodaný tovar na základe kúpnej zmluvy;

predávajúci však vždy znáša všetky náklady s tým spojené. V ostatných otázkach sa

použije ustanovenie článku VII všeobecných obchodných podmienok.

4)      V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci oprávnený požadovať od

kupujúceho náhradu za stratu času v paušálnej výške 20,- EUR bez DPH za každú aj

začatú hodinu prác týkajúcich sa takej reklamácie. Kupujúci je ďalej povinný osobne

prevziať tovar do troch pracovných dní po doručení dokladu podľa odseku 2, a to

v prevádzkarni predávajúceho na reklamačnej adrese určenej v článku III odsek 1

alebo v prevádzkarni osoby určenej na opravu tovaru, vždy podľa určenia

predávajúceho. Ak sa dostane do omeškania so splnením uvedenej povinnosti,

predávajúci podľa vlastného, ničím neobmedzeného rozhodnutia uschová tovar

vo svojej prevádzkarni, prípadne na inom vhodnom mieste; je pritom oprávnený

požadovať od kupujúceho náhradu nákladov a inej škody, ktorá mu v dôsledku

uvedeného vznikne. Ak tovar uschová vo svojej prevádzkarni, je oprávnený

požadovať od kupujúceho aj odmenu za úschovu vo výške 20,- EUR bez DPH za

každý aj začatý deň úschovy. Predávajúci vždy oznámi kupujúcemu, kde je tovar

uschovaný. Kupujúci je následne povinný osobne prevziať tovar do 14 dní

po doručení oznámenia o jeho úschove, na mieste, kde je uschovaný; je pritom

povinný zaplatiť predávajúcemu náhradu za stratu času, odmenu a náklady podľa

tohto odseku, inak je predávajúci oprávnený odoprieť odovzdanie uschovaného

tovaru. Ak si kupujúci neprevezme tovar ani v lehote podľa predošlej vety,

je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok XIX

1)       Ak má tovar neodstrániteľné vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, môže

kupujúci:

a)       požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar;

b)      požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

c)       odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2)       Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 1 patrí kupujúcemu, len ak ju

oznámi predávajúcemu vo včas uplatnenej reklamácii tovaru. Uplatnený nárok

nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak predávajúci nedodá

náhradný tovar v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím,

že ho nedodá, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú

zľavu z kúpnej ceny. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho

meniť.

3)       Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku vo včas uplatnenej reklamácii

tovaru, postupuje sa rovnako ako v prípade podľa odseku 4.

4)      V prípade iných vád tovaru ako podľa odseku 1, predávajúci ich podľa svojej

voľby odstráni opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru. Ak tak neučiní v

primeranej dodatočnej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a jeho vady alebo ak

oznámi pred jej uplynutím, že tak neučiní, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy

alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez

súhlasu predávajúceho meniť.

5)       Do siedmych dní odo dňa prevzatia tovaru je kupujúci oprávnený odstúpiť od

kúpnej zmluvy, aj keď nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, ak zásielka

obsahuje:

a)       poškodený tovar,

b)      iný počet balenia tovaru, ako bol objednaný,

c)       tovar po dátume exspirácie,

d)      tovar, ktorý nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e)      tovar bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom

jazyku.

6)      Ustanovenia § 436 a 437 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov sa nepoužijú.

Článok XX

1)       Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar včas nereklamoval.

2)       Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci

nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. To však neplatí,

a)       ak nemožnosť vrátenia tovaru v uvedenom stave nie je spôsobená konaním

alebo opomenutím kupujúceho;

b)      ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za

účelom zistenia vád tovaru; alebo

c)       ak pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne

alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto

prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený

tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného

použitia tovaru prospech.

3)       Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na

jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne.

štvrtá časť

spoločné a záverečné ustanovenia

Článok XXI

1)       Tento záručný a reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.

júna 2012

2)       Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií tovaru

sa spravujú záručným a reklamačným poriadkom v znení aktuálnom v okamihu

odoslania objednávky predávajúcemu (článok II odsek 1 všeobecných obchodných

podmienok). Na webovej stránke elektronického obchodu sa vždy nachádza záručný

a reklamačný poriadok v najaktuálnejšom znení. Predávajúci zašle kupujúcemu na

jeho žiadosť znenie záručného a reklamačného poriadku, ktoré bolo aktuálne v čase

odoslania jeho objednávky.

baner-1-12.png b2.png b3.png b4-v2.png

 

Facebook

Blog

zdravy_spanok.jpg

5 tipov na zdravý spánok

29.11.2016

Spánok je nevyhnutnou súčasťou ľudského života a jeho zanedbávanie vedie k zdravotným problémom, ktoré môžu vyústiť aj do niečoho vážnejšieho. Zdravý spánok je teda dôležitosťou, ktorú netreba zanedbávať. Ak máte pocit, že nie je taký, aký by ste...

defibrilator.2.jpg

Záchrana života – každý z nás to dokáže

22.09.2016

Je možné zachrániť ľudský život bez toho aby som vedel ako presne postupovať pri náhlej zástave srdca? Je možné aby som to dokázal bez akejkoľvek informovanosti a všeobecných znalostí na túto krízovú situáciu? Defibrilátor, prístroj s pomocou ktorého je...

jarna-ocist.jpg

Jarná očista!!

10.04.2016

Jarná očista!! Bol tu čas pokojných sviatkov strávených v kruhu rodiny, veľkonočný čas, čas pripomínania si zmŕtvychvstanie spasiteľa. Ale vo väčšine prípadov čas sviatkov bohatých na výdatné a organizmus zaťažujúce jedlá. Pečeň a obličky zohrávajú...

Potrebujete poradiť?

Sme online, volajte alebo píšte
 

phone.png    0910 910 363

e-mail : info@e-zdravotnickepotreby.sk

 

time.png    PO - PI: 08:00 - 17:00